REGULAMIN SERWISU

Nota prawna


Informacje ogólne:

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej www.tompol.com.pl jest
jest TomPol Capital sp. z o.o. , tel.: +48  44 710 03 84, adres e-mail: info@tompol.com.pl,
NIP: 5732789863, REGON: 241429140,
z siedzibą przy ulicy Zawadzka 76a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych:

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, logo i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Zakaz kopiowania materiałów i treści:

 1. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.
  Prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronach przysługują wyłącznie adminstratorowi serwisu.
 2. Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.
 3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia adminstratora serwisu.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 5. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
 6. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
 7. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.
 8. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie.
 9. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ochrona danych osobowych i zachowanie prywatności:

 1. Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesach rekrutacji i selekcji mogą Państwo odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
 3. Administrator serwisu przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili.
 4. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo odwołania zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych.
 6. Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub możliwość udostępnienia danych naszym klientom będzie przez Państwa zaakceptowana.
 7. Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na udostępnienie danych osobowych naszym klientom (w formie formularza kontaktowego) możemy używać te dane, ale tylko do celów firmowych. Firmy, którym przekażemy Państwa dane mogą się z Państwem bezpośrednio skontaktować.

TomPol Capital sp. z o.o.